Zniesienie służebności przesyłu. Wygaśnięcie służebności przesyłu.

Obecnie znacząco rośnie świadomość możliwości ustanowienia służebności, bądź też dochodzenia stosownego wynagrodzenia z tego tytułu. Okoliczności mogą jednak ulec zmianie i niezbędne stanie się podjęcie kroków zmierzających do wygaśnięcia tego prawa. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Dz. U.2014.121 wymienić można trzy stany faktyczne, które uzasadniają zniesienie służebności. Najprościej rzecz ujmując, może mieć to miejsce, gdy nastąpił brak użytkowania przez lat dziesięć; zmiana stosunków skutkujących pokrzywdzeniem właściciela nieruchomości obciążanej przy jednoczesnej możliwości korzystania z nieruchomości na potrzeby której ustanowiono służebność zgodnie z jej przeznaczeniem; taka zmiana okoliczności w której osoba na rzecz której ustanowiono służebność już nie jest zainteresowana korzystaniem z tego prawa.

Służebność gruntowa wygasa wskutek nie wykonywania przez lat dziesięć.

Służebność gruntowa sama w sobie, ma na celu, zwiększenie użyteczności nieruchomości władającej, brak jej wykonywania świadczy o fakcie, iż prawo to straciło na aktualności. Wygaśnięcie służebności, w tym przypadku ma na celu powrót stanu poprzedniego, posiada funkcję porządkującą oraz chroniącą interesy właściciela nieruchomości obciążonej. 10 letni termin nie wykonywania służebności musi być ciągły, okresy nie wykonywania prawa nie ulegają sumowaniu. Wygaśnięcie służebności następuje z mocy prawa (ex lege), ale aby usunąć wpis z księgi wieczystej niezbędne jest złożenie pozwu o uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności gruntowej za wynagrodzeniem, jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości władającej.

Sytuacja ta ma miejsce, gdy po ustanowieniu służebności wystąpiły okoliczności skutkujące powstaniem nadmiernego obciążenia, uciążliwości po stronie właściciela nieruchomości obciążonej. Jednocześnie istnieć musi przesłanka możliwości korzystania z nieruchomości władającej w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Regulacja ma za zadanie ochronę interesów właściciela nieruchomości obciążonej i powrót do stanu pierwotnego. Zniesienie służebności następuje odpłatnie na skutek wniesienia pozwu o jej zniesienie.

Jeżeli służebność gruntowa utraciła dla nieruchomości władającej wszelkie znaczenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia.

O utracie wszelkiego znaczenia należy mówić w odniesieniu do celu jakiemu służebność miała służyć. Służebność nie wygasa z mocy prawa (ex lege), niezbędne jest wniesienie powództwa o jej zniesienie. Sąd ocenia okoliczności sprawy i stwierdza czy istnieją obiektywne przesłanki pozwalające na stwierdzenie, iż ustanowiona służebność utraciła swoją funkcję. Zniesienie służebności w tym przypadku następuje bez wynagrodzenia.

Zmiany w prawie spadkowym. Ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe.

Z dniem 18.10.2015r w życie weszła długo oczekiwana nowelizacja Kodeksu Cywilnego Dz.U. 2014.21, zawierająca zmiany w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania spadkowe. Złagodzono niektóre negatywne konsekwencje braku złożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku, skutkujące do tej pory pełną odpowiedzialnością za ewentualne długi spadkowe. Dotychczas oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku mogło zostać złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Konsekwencją braku złożenia oświadczenia, było proste przyjęcie spadku, obecnie zaś jest to przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Obecnie spadkobierca ponosić będzie odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Warunkiem ograniczenia odpowiedzialności jest rzetelne sporządzenie wykazu, z ujęciem wszelkich istniejących składników majątkowych i obciążeń masy spadkowej. W przypadku zatajenia przedmiotów należących do spadku lub zapisów windykacyjnych albo wskazania nieistniejących obciążeń, spadkobierca ponosił będzie odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczeń.

Wykaz inwentarza może zostać złożony przez jednego lub kilku spadkobierców wspólnie, przez zapisobiorcę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu przed Sądem lub Notariuszem. Wzór inwentarza zawiera rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.09.2015r. W sprawie określenia wzoru wykazu inwentarza oraz sposobu udostępniania druków tego wzoru (Dz. U. 2015.1537). Spis powinien zawierać informację o spadku, aktualne na dzień jego otwarcia a więc na dzień śmierci spadkodawcy. W przypadku ujawnienia dodatkowego majątku lub uzyskania informacji o zadłużeniu po sporządzeniu spisu inwentarza, może on zostać uzupełniony.

Po sporządzeniu spisu inwentarza spadkobierca powinien rozpocząć spłatę długów zgodnie ze złożonym wykazem. Wierzyciele zobowiązani są do przyjęcia spłat, nawet gdyby nie nastąpił jeszcze termin płatności. Może zdarzyć się sytuacja w której spadkobierca pomimo należytego działania, dowie się o istnieniu innych długów już po spłaceniu tych ujętych w spisie, wówczas zobowiązany będzie do dalszej spłaty tylko w zakresie różnicy pomiędzy wartością otrzymanego majątku a sumą już spłaconych zobowiązań. Sytuacja ta kształtowałaby się odmiennie, gdyby spadkobierca celowo zataił istnienie długu, wówczas zobowiązany będzie do spłaty wierzytelności w całości.

Na koniec wskazać należy, iż w przypadku wystąpienia więcej niż jednego spadkobiercy poza sporządzeniem spisu inwentarza należy dokonać działu spadku, ponieważ do czasu osiągnięcia porozumienia w tym zakresie wszyscy spadkobiercy odpowiadają wspólnie, solidarnie za długi spadkowe.

w życie weszła długo oczekiwana nowelizacja Kodeksu Cywilnego Dz.U. 2014.21, zawierająca zmiany w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania spadkowe. Złagodzono niektóre negatywne konsekwencje braku złożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku, skutkujące do tej pory pełną odpowiedzialnością za ewentualne długi spadkowe. Dotychczas oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku mogło zostać złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Konsekwencją braku złożenia oświadczenia, było proste przyjęcie spadku, obecnie zaś jest to przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Obecnie spadkobierca ponosić będzie odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Warunkiem ograniczenia odpowiedzialności jest rzetelne sporządzenie wykazu, z ujęciem wszelkich istniejących składników majątkowych i obciążeń masy spadkowej. W przypadku zatajenia przedmiotów należących do spadku lub zapisów windykacyjnych albo wskazania nieistniejących obciążeń, spadkobierca ponosił będzie odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczeń.

Wykaz inwentarza może zostać złożony przez jednego lub kilku spadkobierców wspólnie, przez zapisobiorcę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu przed Sądem lub Notariuszem. Wzór inwentarza zawiera rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.09.2015r. W sprawie określenia wzoru wykazu inwentarza oraz sposobu udostępniania druków tego wzoru (Dz. U. 2015.1537). Spis powinien zawierać informację o spadku, aktualne na dzień jego otwarcia a więc na dzień śmierci spadkodawcy. W przypadku ujawnienia dodatkowego majątku lub uzyskania informacji o zadłużeniu po sporządzeniu spisu inwentarza, może on zostać uzupełniony.

Po sporządzeniu spisu inwentarza spadkobierca powinien rozpocząć spłatę długów zgodnie ze złożonym wykazem. Wierzyciele zobowiązani są do przyjęcia spłat, nawet gdyby nie nastąpił jeszcze termin płatności. Może zdarzyć się sytuacja w której spadkobierca pomimo należytego działania, dowie się o istnieniu innych długów już po spłaceniu tych ujętych w spisie, wówczas zobowiązany będzie do dalszej spłaty tylko w zakresie różnicy pomiędzy wartością otrzymanego majątku a sumą już spłaconych zobowiązań. Sytuacja ta kształtowałaby się odmiennie, gdyby spadkobierca celowo zataił istnienie długu, wówczas zobowiązany będzie do spłaty wierzytelności w całości.

Na koniec wskazać należy, iż w przypadku wystąpienia więcej niż jednego spadkobiercy poza sporządzeniem spisu inwentarza należy dokonać działu spadku, ponieważ do czasu osiągnięcia porozumienia w tym zakresie wszyscy spadkobiercy odpowiadają wspólnie, solidarnie za długi spadkowe.