Jak oskładkować kilka umów zlecenia. Nowe zasady oskładkowania umów zlecenia od stycznia 2016r

Na mocy ustawy z dnia 23 października 2014r o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2014r. Poz. 1831), w 2016 r. ulegną zmianie zasady oskładkowania umów zlecenia. Szczegółowo kwestie postępowania oraz obowiązkowego oskładkowania reguluje art 9. w/w ustawy. Do zbiegu tytułów ubezpieczenia zachodzi w sytuacji, w której ubezpieczony wykonuje pracę na podstawie różnych umów, dla kilku podmiotów. Nowelizacja wprowadza nowe zasady określające od którego stosunku prawnego należy wówczas zapłacić składki.
Dotychczas, zgodne z art. 9 ust 2 ustawy osoba spełniająca warunki do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym z kilku tytułów, objęta była obowiązkowo ubezpieczeniem z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Pozostałe umowy mogły, ale nie musiały podlegać oskładkowaniu, zależnie od woli samego zleceniobiorcy.
W związku z wprowadzonymi zmianami, od 1 stycznia 2016r. Osoba wykonująca pracę na podstawie kilku umów, przy spełnieniu warunków do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w dalszym ciągu, co do zasady, objęta jest obowiązkiem składkowym od umowa zawartej najwcześniej. Osoba taka może jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 2c i 7 art 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Niezależnie od powyższego obowiązywać będzie zasada obowiązkowego oskładkowania tych umów zlecenia których podstawa wymiaru jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę z zastrzeżeniem wyłączenia tego obowiązku w sytuacji w której łączna podstawa wymiaru składek z umów zlecenia z innym tytułem do ubezpieczeń wyniesie co najmniej kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu.