Zniesienie służebności przesyłu. Wygaśnięcie służebności przesyłu.

Obecnie znacząco rośnie świadomość możliwości ustanowienia służebności, bądź też dochodzenia stosownego wynagrodzenia z tego tytułu. Okoliczności mogą jednak ulec zmianie i niezbędne stanie się podjęcie kroków zmierzających do wygaśnięcia tego prawa. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Dz. U.2014.121 wymienić można trzy stany faktyczne, które uzasadniają zniesienie służebności. Najprościej rzecz ujmując, może mieć to miejsce, gdy nastąpił brak użytkowania przez lat dziesięć; zmiana stosunków skutkujących pokrzywdzeniem właściciela nieruchomości obciążanej przy jednoczesnej możliwości korzystania z nieruchomości na potrzeby której ustanowiono służebność zgodnie z jej przeznaczeniem; taka zmiana okoliczności w której osoba na rzecz której ustanowiono służebność już nie jest zainteresowana korzystaniem z tego prawa.

Służebność gruntowa wygasa wskutek nie wykonywania przez lat dziesięć.

Służebność gruntowa sama w sobie, ma na celu, zwiększenie użyteczności nieruchomości władającej, brak jej wykonywania świadczy o fakcie, iż prawo to straciło na aktualności. Wygaśnięcie służebności, w tym przypadku ma na celu powrót stanu poprzedniego, posiada funkcję porządkującą oraz chroniącą interesy właściciela nieruchomości obciążonej. 10 letni termin nie wykonywania służebności musi być ciągły, okresy nie wykonywania prawa nie ulegają sumowaniu. Wygaśnięcie służebności następuje z mocy prawa (ex lege), ale aby usunąć wpis z księgi wieczystej niezbędne jest złożenie pozwu o uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności gruntowej za wynagrodzeniem, jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości władającej.

Sytuacja ta ma miejsce, gdy po ustanowieniu służebności wystąpiły okoliczności skutkujące powstaniem nadmiernego obciążenia, uciążliwości po stronie właściciela nieruchomości obciążonej. Jednocześnie istnieć musi przesłanka możliwości korzystania z nieruchomości władającej w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Regulacja ma za zadanie ochronę interesów właściciela nieruchomości obciążonej i powrót do stanu pierwotnego. Zniesienie służebności następuje odpłatnie na skutek wniesienia pozwu o jej zniesienie.

Jeżeli służebność gruntowa utraciła dla nieruchomości władającej wszelkie znaczenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia.

O utracie wszelkiego znaczenia należy mówić w odniesieniu do celu jakiemu służebność miała służyć. Służebność nie wygasa z mocy prawa (ex lege), niezbędne jest wniesienie powództwa o jej zniesienie. Sąd ocenia okoliczności sprawy i stwierdza czy istnieją obiektywne przesłanki pozwalające na stwierdzenie, iż ustanowiona służebność utraciła swoją funkcję. Zniesienie służebności w tym przypadku następuje bez wynagrodzenia.